ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Αριθμός εγγράφου

Είδος εγγράφου

Αρχή έκδοσης

ΦΕΚ

Έτος

71.

50129/1392/2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

 

2405B

2013

Θέμα:

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του παραρτήματος VΙΙΙ της αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ/Β΄/21/2012) Υπουργικής Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 4, 5 και 6.

70.

3702/76929/2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1639B

2013

Θέμα:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 165837/2009 υπουργικής απόφασης περί ορισμού αρμόδιας αρχής και συγκρότησης συμβουλευτικής επιτροπής σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου − Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του Συμβουλίου «Χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ.

69.

869/53171/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2013

Θέμα:

Διευκρινίσεις και ενημέρωση για την Κοινή Εγκύκλιο για την Εφαρμογή
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες (αριθ. 822/50278/22-04-2013).

68.

864/52457/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2013

Θέμα:

Δημοσίευση της υπ’ αρ. 643/39462/01-04-2013 Υπουργικής Απόφασης περί «Υιοθέτησης μέτρων για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν(ΕΚ) αριθ.1100/07 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού(Anguilla anguilla).

67.

822/50278/2013

ΚΟΙΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΠΕKA και ΥΠΑΑΤ

 

2013

Θέμα:

Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

66.

383/1551/2013

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

883B

2013

Θέμα:

Διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 56/2013 της Επιτροπής για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις ζωοτροφές και ιχθυοτροφές.

65.

643/39462/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2013

Θέμα:

Υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Εθνικού Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν(ΕΚ) αριθ. 1100/07 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla).

64.

480/30129/15-4-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2013

Θέμα:

Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε φυσικά πρόσωπα αλιέων, παραγωγών προϊόντων αλιείας εσωτερικών υδάτων και υδατοκαλλιεργητών και χορήγηση άδειας «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

63.

445/28217/5-3-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2013

Θέμα:

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απόφασης μίσθωσης και χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε υδάτινες εκτάσεις.

62.

9230.2/15/11/12/26-1-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

2012

Θέμα:

Εκμίσθωση θαλάσσιων εκτάσεων και αδειοδότηση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

61.

9223.2/11/11/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

2011

Θέμα:

Αναπροσαρμογή μισθώματος δημοσίων ιχθυοτροφείων λόγω απελευθέρωσης χελιού, υποχρεώσεις κατά τη διακίνηση χελιού και άλλες διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μας.

60.

31722/4-11-2011

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

2505B

2011

Θέμα:

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

59.

2/35562/0025/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1899B

2011

Θέμα:

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων.

58.

9243.06/07/2011/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

2011

Θέμα:

Αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για τη συνέχιση εκτροφής υδροβίων οργανισμών και ανανέωση της άδειας.

57.

9230.4/2/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

2011

Θέμα:

Διαδικασία αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

56.

9242.14/21/2011/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

2011

Θέμα:

Βεβαίωση απόστασης από την ακτή και βάθους της θάλασσας των μονάδων υδατοκαλλιεργειών

55.

9231.2/1/11/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

2011

Θέμα:

Διευκρίνιση εφαρμογής του Ν. 3208/2003 άρθρο 19 παρ. 11 για την έκδοση Αποφάσεων μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών

54.

9232.1/1/11/2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

136Β

2011

Θέμα:

Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων εκτροφής και Ιχθυογεννητικών Σταθμών Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας

53.

3877/2010

ΝΟΜΟΙ

ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΑΤ

160Α

2010

Θέμα:

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

52.

96383/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

2010

Θέμα:

Δημοσίευση του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α20-9-10) για το Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας

51.

95767/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1343Β

2010

Θέμα:

Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής

50.

93895/2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

143Β

2010

Θέμα:

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 147144/18.2.2009 Υπουργικής Απόφασης περί «Ρύθμισης αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας»

49.

121570/1866/2009

ΚΟΙΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

 

2009

Θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων

.

48.

40814/2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

46Α

2009

Θέμα:

Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

47.

143754/2009

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

11Β

2009

Θέμα:

Καθορισμός των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων χερσαίων κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων

46.

143190/2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2566Β

2008

Θέμα:

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 141217/11.4.2007 υπουργικής απόφασης περί «Ρύθμισης αδειοδότησης των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας»

45.

141217/2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

650Β

2007

Θέμα:

Ρύθμιση αδειοδότησης των μονάδων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας

44.

140476/2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

357Β

2004

Θέμα:

Καθορισμός της διαδικασίας παραχώρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, των δημόσιων ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών, λιμνών) και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων καθώς και της χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

43.

140494/2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2004

Θέμα:

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μίσθωσης δημόσιων ιχθυοτροφείων

42.

3208/2003, άρθρο 19, §11

ΝΟΜΟΙ

 

303Α

2003

Θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων

41.

17239/2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

1175Β

2002

Θέμα:

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

40.

264540/2001

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

1040Β

2001

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/2.3.95 Κ.Υ. απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας και Μεταποίησης Προϊόντων Αλιείας στον Καν.(ΕΟΚ) 3699/93 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους»

39.

111/1999

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

114Α

1999

Θέμα:

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 223/1995 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας…» (Α’ 128) σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου

38.

258800/1999

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

1999

Θέμα:

Νόμος 2647/19.10.1998 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

37.

294565/1999

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

679Β

1999

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/2.3.1995 απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας και Μεταποίησης Προϊόντων Αλιείας στον Καν. (ΕΟΚ) 3699/93 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους»

36.

296991/1999

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

2040Β

1999

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/2.3.1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας και Μεταποίησης Προϊόντων Αλιείας στον ΚΑΝ (ΕΚ) 3699/93 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους

35.

319657/1998

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

509Β

1998

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/95 απόφασης (Β’ 197) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

34.

102/1997

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

1997

Θέμα:

Δημόσια λατομεία – Ιχθυότροφα ύδατα – Εκμισθώσεις – Αρμοδιότητα

33.

2503/1997,
άρθρο 10, §10

ΝΟΜΟΙ

 

107Α

1997

Θέμα:

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις – Μεταβίβαση στη Ν.Α. αρμοδιοτήτων αλιευτικής παραγωγής κλπ.

32.

279683/1997

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

37Β

1997

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/95 απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας (Β’ 197)

31.

1024248/1611/Α0010/ΠΟΛ.1115/1997

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

1997

Θέμα:

Κοινοποίηση της 102/97 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

30.

240693/1996

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

658Β

1996

Θέμα:

Τροποποίηση της 260515/95 απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορεία και Μεταποίησης Προϊόντων Αλιείας στον ΚΑΝ(ΕΟΚ) 3699/93 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους

29.

260515/1995

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

197Β

1995

Θέμα:

Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας και Μεταποίησης Προϊόντων Αλιείας στον ΚΑΝ (ΕΟΚ) 3699/93 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους

28.

2207/1994,
άρθρο 11

ΝΟΜΟΙ

 

65Α

1994

Θέμα:

Λύση συμβάσεων μισθώσεων ιχθυοτροφείων Λιμνοθάλασσας. Διαδικασία εκμετάλλευσης

27.

262158/1993

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

932Β

1993

Θέμα:

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την ίδρυση μονάδων υδατ/γειας εκτροφής ειδών της οικογένειας ACIPENSERIDAE, που διαβιούν σε γλυκά νερά

26.

2065/1992,
άρθρο 75

ΝΟΜΟΙ

 

113Α

1992

Θέμα:

Εκμίσθωση προς Τρίτους παραχωρηθέντων προς τους Ο.Τ.Α. Κρατικών Ιχθυοτροφείων

25.

1947/1991,
άρθρο 56

ΝΟΜΟΙ

 

70Α

1991

Θέμα:

Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις – ιχθυοτροφεία

24.

221307/1991

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

262Β

1991

Θέμα:

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ 4028/86)

23.

223584/1991

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

1017Β

1991

Θέμα:

Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης των συνθηκών εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας στον Κανονισμό ΕΟΚ 4042/89 ως και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους

22.

63/1989

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

1989

Θέμα:

Ιχθυοτροφική αξιοποίηση τεχνητών λιμνών ιδιοκτησίας ΔΕΗ

21.

46367/3064/1989

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

1989

Θέμα:

Αρμοδιότητα γνωμοδότησης για έγκριση χωροθέτησης μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών

20.

1740/1987,
άρθρο 5

ΝΟΜΟΙ

 

221Α

1987

Θέμα:

Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις – Παραχώρηση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων

19.

693/1970

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

221Α

1970

Θέμα:

Περί ρυθμίσεως οφειλών προς το Δημόσιον εκ μισθωμάτων Ιχθυοτροφείων περιόδου 1951 – 1961

18.

3987/1959

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

200Α

1959

Θέμα:

Περί συστάσεως Οργανισμού Συνεργατικής Εκμεταλλεύσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου Αιτωλικού

17.

2571/1953

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

241Α

1953

Θέμα:

Περί κατανομής οφειλομένων δόσεων ιχθυοτροφείων λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου

16.

2004/1952

ΝΟΜΟΙ

 

50Α

1952

Θέμα:

Περί μισθώσεων ιχθυοτροφείων

15.

476/1945

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

 

 

1945

Θέμα:

Περί ρυθμίσεως ενοικιάσεων ιχθυοτροφείων

14.

1168/1944

ΝΟΜΟΙ

 

 

1944

Θέμα:

Περί ενοικιάσεως των ιχθυοτροφείων απ’ ευθείας προς τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς

13.

1511/1942

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

1942

Θέμα:

Περί ρυθμίσεως ενοικιάσεως παραμεθορίων ιχθυοτρόφων υδάτων

12.

1809/1942

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

1942

Θέμα:

Περί εκμεταλλεύσεως και εκμισθώσεως των ιχθυοτρόφων υδάτων της Χώρας

11.

128/1941

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

1941

Θέμα:

Περί επαναλήψεως δημοπρασιών ιχθυοτροφείων

10.

2827/1941

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

 

 

1941

Θέμα:

Περί παραστάσεως μισθώσεων ιχθυοτροφείων λιμνών, θυννείων κλπ.

9.

12/18-3-1940

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

94Α

1940

Θέμα:

Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων δι’ ενοικιάσεων

8.

8/18-5-1940

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

150Α

1940

Θέμα:

Περί της ευθείας υπό του Οργανισμού αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων, λιμνών, θυννείων και ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων

7.

31/31-3-1925

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

81Α

1925

Θέμα:

Περί καταργήσεως υπηρεσιών, θέσεων κλπ. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οργανισμού αυτών διατάξεων

6.

3034/1922

ΝΟΜΟΙ

 

157Α

1922

Θέμα:

Περί παραχωρήσεως του ιχθυοτροφείου Μυρταρίου είς την Κοινότητα Kονίτσης και της νήσου Αντιψάρρων εις την Κοινότητα Ψαρρών

5.

2980/1903

ΝΟΜΟΙ

 

 163A

1903

Θέμα:

Περί του κατά το άρθρο 6 του Νόμου της 23 Μαρτίου 1893 αδικήματτος της λαθραλιείας

4.

1250/1885

ΝΟΜΟΙ

 

 88A

1885

Θέμα:

Περί κυρώσεως συμβάσεως περί της δια τεχνητών έργων αποκαταστάσεως εις ιχθυοτροφείον του προς τον μυχόν του κόλπου του Αργοστολίου μέρους αυτού του επιλεγομένου «Κούταβος»

3.

230/1853

ΝΟΜΟΙ

 

 14A

1853

Θέμα:

Περί ενοικιάσεως των ιχθυοτροφείων

2.

119/1849

ΝΟΜΟΙ

 

 6A

1849

Θέμα:

Περί πενταετούς εκμισθώσεως των ιχθυοτροφείων κλπ.

1.

 

ΝΟΜΟΙ

 

1839

Θέμα:

Περί πενταετούς ενοικιάσεως των ιχθυοτροφείων κλπ. του Κράτους

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page